Reglement BullShooter Nederland (BSN)

Uitgiftedatum 18-09-2018

Artikel 1 - Competitie
1.1. Wiers Automaten BV verder te noemen als BSN, organiseert de American Darts Competitie in Nederland. Alle artikelen die nu volgen hebben betrekking op de in lid 1 bedoelde competitie en de bekercompetitie.
1.2. Elke regio heeft een overlegorgaan bestaande uit lokaalhouders, darters en een regiocoördinator. Het uiteindelijke besluit en bijbehorende motivatie is aan BSN.

Artikel 2 - Competitieleiding
2.1. De leiding en organisatie berusten bij BSN. Zij draagt zorg voor het opstellen en versturen via e-mail van het competitieprogramma, het verzamelen en verwerken van de wedstrijduitslagen, het bijhouden van de teambijdragen, alsmede het bijhouden en uploaden van informatie betreffende de competitie en de uitslagenlijsten op de bullshooter website.
2.2. BSN heeft het recht een regiocoördinator/overlegorgaan aan te stellen voor de ondersteuning van de in lid 1 genoemde activiteiten.
2.3. BSN beslist over eventuele geschillen bij competitiewedstrijden. In alle gevallen is de uitspraak van BSN bindend.

Artikel 3 - Inschijving en deelname
3.1.a. De leiding en organisatie berusten bij BSN die zorg draagt voor de inschrijvingen. Het inschrijfgeld wordt aan de dartslocatie gefactureerd.
3.1.b. Een team is pas officieel ingeschreven na ontvangst van de betaling.
3.1.c. De betaling dient uiterlijk binnen te zijn 2 weken na facturering. Bij afmelding van een team na officiële inschrijving is de restitutie van de betaling niet meer mogelijk.
3.1.d. De spelers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
3.2.a. Inschrijving van teams tijdens een lopende competitie is niet mogelijk. Dit kan alleen bij aanvang van een nieuw seizoen.
3.2.b. Een team bestaat uit maximaal 4 spelers, maximaal 4 subspelers en 2 extra spelers.
Tot 1 maart van een lopende competitie is het beperkt mogelijk dat een speler overstapt naar een ander team in dezelfde divisie. Heeft een team of speler een gegronde reden hiervoor, dan wordt dit door BSN per geval bekeken of hiervoor toestemming wordt verleend. Indien er een nieuwe speler bij het team wordt ingeschreven is dit geen probleem als het niveau van de speler aansluit op het niveau van het team.
3.2.c. Tijdens een competitie is het mogelijk dat een compleet team van lokaal wil veranderen. Heeft een team of lokaal een gegronde reden hiervoor, dan wordt dit door BSN per geval bekeken of hiervoor toestemming wordt verleent.
3.2.d. Privacy Statement, BSN kan persoonlijke gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BSN (zie Privacy Statement op de homepage van www.bullshooter.nl).

Artikel 4 – Divisies
4.1. De competitie is opgesplitst in divisies, te weten: Master league, Eerste divisie, Tweede divisie en Derde divisie, waarbij de Master league als hoogste geldt.
4.2. Voor alle divisies geld donderdag als vaste speeldag. Wil een team hiervan afwijken wordt samen met BSN bekeken of dit mogelijk is.
4.3. De indeling van de teams in divisies wordt vastgesteld door BSN. Dit geschiedt, indien mogelijk en wenselijk, aan de hand van de promotie- en degradatieresultaten van het voorgaande jaar en naar het spelerniveau zoals bij BSN bekend is.
4.4. Een team dat zich als nieuw lid inschrijft wordt ingedeeld naar het verwachte niveau.

Artikel 5 Promoveren en degraderen
5.1.a. Het team dat op het einde van het competitiejaar het hoogste aantal winstpartijen heeft, promoveert naar een hogere divisie. Het team dat op het einde van het competitiejaar het laagste aantal winstpartijen heeft, degradeert naar een lagere divisie. In het belang van de competitie kan BSN twee of meer teams van een divisie laten promoveren of degraderen naar een hogere of lagere divisie. BSN kan in het belang van de competitie beslissen niet tot promotie of degradatie over te gaan. Elk team is verplicht zich te onderwerpen aan deze promotie- en degradatiebeslissing.

Artikel 6 – Competitieregels
6.1.a. Iedere wedstrijd dient om 20:30 uur te beginnen. Het team wat niet om 20:30 uur aanwezig is, zonder overleg tussen de beide teamcaptains, krijgt een forfait. Het aanwezige team voert zijn naam twee maal in en creëert hiermee een forfait. Voor de eerste helft van de competitie krijgen de teams in de Master: 15 punten, Eerste: 13 punten, Tweede: 11 punten en Derde: 9 Punten. Deze punten worden halverwege de competitie herzien als het gemiddelde hoger is. Het afwezige team krijgt 0 punten.
6.1.b. Indien een team minimaal 24 uur voor de wedstrijd bevestigd door de tegenstander heeft afgezegd en per mail heeft doorgegeven aan BSN en de regiocoördinator, kan binnen 2 weken per e-mail een nieuwe wedstrijddatum worden doorgegeven aan BSN en de regiocoördinator. De afzeggende teamcaptain is verantwoordelijk voor het afspreken van een nieuwe datum in overleg met de teamcaptain van de tegenstander. Geen nieuwe datum binnen 2 weken per e-mail bij BSN en regiocoördinator betekend een forfait voor het afzeggende team.
6.1.c. De inhaalwedstrijd moet uiterlijk binnen vier weken alsnog zijn gespeeld, dit mag op een willekeurige dag in de week. Indien de inhaalwedstrijd wordt afgezegd, dient de afzegger van de inhaalwedstrijd een nieuwe datum te regelen, zie 6.1.b.
6.2. Alle wedstrijden dienen gespeeld te zijn vóór aanvang van de laatste wedstrijd van de competitie. De laatste twee wedstrijden van de competitie kunnen alleen vooruit gespeeld worden of op een andere dag van de week en niet verzet worden op een later tijdstip.
6.3. Heeft een team drie maal een forfait veroorzaakt, kan BSN besluiten tot schorsing van dit team voor de competitie en de bekerwedstrijden.
6.4.a. Een wedstrijd wordt gespeeld met de ingeschreven spelers van een team. Er mag dus niet onder een andere naam gespeeld worden. Misbruik wordt niet getolereerd, met gevolg een forfait.
6.4.b. Mocht met de acht spelers het team niet compleet zijn voor een wedstrijd, is het mogelijk om een extra speler in te schrijven. Deze speler mag niet in een hogere klasse spelen, maar van gelijke of lagere klasse. Het niet complete team dient dit vóór de wedstrijd bij BSN via e-mail, de regiocoördinator en de tegenpartij te melden. Hier moet de tegenpartij mee instemmen voor aanvang van de wedstrijd. Deze spelers worden gezien als vaste sub-spelers.
6.4.c. Een team met extra ingeschreven spelers (totaal 10 spelers) mag geen andere subspeler opstellen!
6.5. De spelers zijn verplicht zich te houden aan het juiste gebruik van het league menu op de dartsmachine, deze mag niet anders dan voor de competitieavond gebruikt worden.
Uitzondering hierop is het gebruik van het menu voor trainingsactiviteiten, dit moet gemeld worden aan BSN. Misbruik van het league menu kan tot verwijdering uit de competitie leiden.
6.6.a. Elke spelvorm met dubbel in mag met een bull worden begonnen. Dit geldt niet voor de hoogste divisie in elke regio, daar wordt dubbel in met de buitenrand begonnen.
6.6.b. Elk X01-spel wordt met de FREEZE-regel gespeeld. Dit houdt in dat als de som van de score van beide spelers van de tegenpartij lager is dan de score van je partner, je niet uit mag gooien. Doe je dit toch dan verlies je de leg en mag de tegenpartij de volgende leg beginnen.
6.7.a. Tijdens alle wedstrijden is de captain verantwoordelijk voor het goed opstellen van zijn spelers. Is dit niet goed gebeurd, zal dat team waar de speler c.q. spelers fout staan, deze leg verliezen en de punt naar de tegenpartij gaan.
6.7.b. Elke speler is verantwoordelijk voor het feit dat de dartsmachine zijn/haar persoonlijke nummer aangeeft voordat hij/zij de darts werpt. Indien een speler werpt wanneer de machine zijn/haar nummer (nog) niet aangeeft, heeft de tegenstander de keuze ofwel het resultaat te aanvaarden en toe te staan het spel voort te zetten, ofwel de machine op het nummer van de speler die onder een verkeerd nummer gespeeld heeft om te schakelen en dan het spel voort te zetten.

Artikel 7 – Competitie bepalingen
7.1. De inworp van de machines dient tijdens de competitie overal gelijk te zijn: €0,50 – 2 credits / €1,00 – 4 credits / €2,00 – 8 credits. Bij herhalende klachten over de inworp bij een lokaal kan worden besloten door BSN om het betreffende team c.q. lokaal uit te sluiten van de competitie.
7.2. Voor elke regio geldt: hoogste divisie speelt buitenrand in. Bij verkeerde opening heeft die speler de game verloren en dient in deze game alles door te drukken.
7.3. BSN streeft ernaar dat elk team de andere teams tenminste tweemaal ontmoet.
7.4. Elk team krijgt 1 punt per gewonnen game.
7.5. Het totale resultaat van een team bepaalt de plaats op de ranglijst.
7.6. Elk team dient ernaar te streven een zo hoog mogelijke plaats op de eindrangschikking van de betreffende competitie te behalen.
7.7. Bij een gelijke eindstand in de competitie zal het team met de hoogste gemiddelde SSPRE tot winnaar worden uitgeroepen.
7.8. Bij een competitie met halverwege het jaar promoveren en degraderen zal een Play Off georganiseerd worden.
7.8. Het winnende team wordt aan het einde van de competitie beloond met een teambeker.

Artikel 8 – Materiële bepalingen
8.1.a. De spelers mogen hun eigen darts gebruiken. De darts mogen de lengte van 20.23 cm en het gewicht van 20 gram echter niet overschrijden.
8.1.b. Indien bij controle blijkt dat aan het bepaalde in lid 8.1.a. niet is voldaan, dan worden alle games door het team van de overtreder verloren.
8.1.c. Indien blijkt dat (spelers van) beide teams het bepaalde lid 8.1.a. hebben overtreden dan krijgen beide 0 winpartijen.
8.2. Alle machines hebben een afwerplijn. Deze is op afstand van 244 cm van de voorkant van het dartbord op de grond getrokken. De speler staat bij het werpen op of achter deze lijn, echter niet over de lijn. De speler mag met zijn niet-steunende voet over de afwerplijn komen, zolang zijn voet maar niet de grond raakt voordat zijn dart het bord raakt.
Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal één meter zijn. BullShooter Nederland kan hiervoor dispensatie verlenen.
8.3.a. De dartsmachine heeft altijd gelijk.
8.3.b. Het puntenaantal van een geworpen dart die in het bord blijft steken, maar waarvoor de machine geen punten aanduidt, mag niet met de hand genoteerd worden.
8.3.c. Indien een dartsmachine niet goed functioneert, beslissen de twee teamcaptains of doorgespeeld wordt, of de monteur erbij moet komen en de wedstrijd verzet wordt, dient de nieuwe datum zo snel mogelijk aan BSN te worden doorgegeven. Indien de dartsmachine een langere tijd niet goed functioneert kan de lokaaleigenaar door BSN hierover aangesproken worden.

Artikel 9 – Gedrag
9.1. Spelers en toeschouwers dienen sportief en met respect met elkaar om te gaan. Storende inmengingen van spelers en toeschouwers zijn verboden. Ongepaste opmerkingen worden niet getolereerd.
9.2. Enigerlei vorm van geweld is voldoende om een team of een speler van verdere deelname aan de competitie uit te sluiten en de behaalde punten te verliezen. Een van de competitie uitgesloten speler of team kan geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde bijdragen.
9.3. Misbruik van toestellen, locaties, uitrusting of onsportief gedrag kan aanleiding zijn voor een beslissing van BSN om het spel of de wedstrijd waarin dit gedrag zich voordeed te beslissen in het nadeel van de “overtreder”. Indien een dergelijk gedrag zich herhaalt kan dit aanleiding zijn voor uitsluiting van de competitie.

Artikel 10 – Drugsbepalingen
10.1. Het consumeren van bij de wet verboden substanties (drugs) is tijdens wedstrijden en toernooien verboden voor spelers, lokalen en organisatie. Onder drugs worden verstaan alle middelen omschreven in de Opiumwet.
10.2. Het niet naleven van deze regels betekent uitsluiting van de competitie.