Reglement Single competitie

Uitgifte datum 10-12-2012

Artikel 1 - Competitie
1. Wiers Automaten BV verder genoemd als BullShooter Nederland, organiseert in de periode van 1 januari tot 31 december in datzelfde jaar de American Darts Single Competitie in Nederland. Alle artikelen die nu volgen hebben betrekking op de in lid 1 bedoelde competitie.
2. Deze Single competitie is bedoeld voor alle leden die in de reguliere wintercompetitie zijn ingeschreven en voor andere darters die single willen gooien, maar niet aan de reguliere competitie kunnen meedoen.
3. Een single competitie wordt gegooid per gemeente dus niet per regio.
4a. Een speler kan zich inschrijven als degene uit de gemeente komt waar de single competitie plaats vindt of als je uit een aangrenzende gemeente komt en bereid bent om al je wedstrijden in de competitiegemeente te gooien. Ook spelers van de reguliere competitie mogen hier aan deelnemen.
Bullshooter Nederland kan bij twijfel om een bewijs vragen.
4b. Een speler die tijdens de lopende competitie 17 jaar of ouder wordt mag zich inschrijven. Dus de minimale leeftijd bij inschrijving is 16 jaar.
5. Er wordt NIET met gemiddeldes bepaald wie wint, hier telt alleen het aantal gewonnen legs. De gemiddeldes doen in deze competitie NIET ter zake.
6. Er mag op basis van deze competitie GEEN rechten verleend of geëist worden voor deelname aan een NK of ander toernooi die door Bullshooter Nederland of regiocoördinators van Bullshooter Nederland wordt georganiseerd. Op open toernooien mag wel meegedaan worden. Ook mag er geen aanspraak gemaakt worden op een plaats in het Nederlands team na aanmelding van deze competitie. Op een N.K. mag mee gedaan worden aan de open toernooien alleen als de speler ook ingeschreven staat bij de reguliere wintercompetitie, dan wordt de speler ingedeeld bij A.B.N.

Artikel 2 - Competitieleiding
1. De leiding en organisatie berusten bij BullShooter Nederland. Zij draagt zorg voor het opstellen en versturen van het spelprogramma, het verzamelen en verwerken van de wedstrijduitslagen, het bijhouden van de spelersbijdragen, evenals het bijhouden en verzenden van de uitslagenlijsten.
2. BullShooter Nederland heeft het recht een gemeentecoördinator aan te stellen voor de ondersteuning van de in lid 1 genoemde activiteiten.
3. BullShooter Nederland beslist over eventuele geschillen bij competitiewedstrijden. In alle gevallen is de uitspraak van BullShooter Nederland bindend.

Artikel 3 - Inschrijving en deelname
1a. De leiding en organisatie berusten bij BullShooter Nederland. Zij draagt zorg voor het inzamelen van de inschrijvingen en de stortingen. Dit bestaat uit EUR 10,00 inschrijfgeld van elke speler per competitiejaar.
1b. Een speler is pas officieel ingeschreven na ontvangst van de betaling.
1c. Na ontvangst van de betaling wordt een speler bijgeschreven in de single competitie en wordt eventueel zijn homelocatie toegevoegd aan de competitie. Bij afmelding van een speler na officiële inschrijving is de restitutie van de betaling niet meer mogelijk. Als een Single competitie niet doorgaat worden de betalingen wel teruggestort.

Artikel 4 - Competitieregels
1. Elke speler dient de door Bullshooter Nederland gemaakte speelschema op te volgen. De wedstrijden worden gepland op de even weken op zondagmiddag om 14:00 uur of op zondagmiddag om 15:30 uur, dit wordt in het speelschema aangegeven.
2a. Indien een speler minimaal 24 uur voor de wedstrijddatum aan de tegenstander en Bullshooter te kennen heeft gegeven om een goede reden niet in staat te zijn op de afgesproken wedstrijdtijd aanwezig te zijn, moet er een nieuwe wedstrijddatum bepaald worden. Het spelen van steeldarts wedstrijden in plaats van softtipwedstrijden is geen goede reden.
2b. De afzeggende speler dient het initiatief te nemen om in overleg met de tegenstander een nieuwe datum vast te stellen. De afzeggende speler dient de afzegging en de nieuwe wedstrijddatum aan BullShooter Nederland door te geven. Gebeurt dit niet, krijgt de afzeggende speler een forfait (dit zijn tien punten in mindering).
2c. De wedstrijden dienen gespeeld te worden op de aangegeven data, mocht dit onverhoopt niet lukken dan dient de wedstrijd binnen 4 weken ingehaald te worden op een andere datum in overleg. Gebeurt dit niet dan verliest de afzeggende partij met 10-0.
3. Elke speler die een forfait heeft veroorzaakt wordt officieel gewaarschuwd. Dit zal ook op de site vermeldt worden. Staat een speler er twee maal op en veroorzaakt weer een forfait, word deze speler automatisch uit de competitie verwijderd zonder aanspraak te kunnen maken op enige vorm van vergoeding van het inschrijfgeld of enig andere onkosten ook als er niet minimaal 1 keer in de maand gespeeld word, krijgt men een forfait.
4. Een wedstrijd wordt gespeeld met de als zodanig ingeschreven speler. Er mag dus niet onder een andere naam gespeeld worden.
5. Elke vorm van misbruik van het league menu kan tot verwijdering uit de competitie leiden.
6. Elke spelvorm met dubbel in mag met een bull worden begonnen.
7a. Elke speler is verantwoordelijk voor het feit dat de dartsmachine zijn/haar persoonlijke nummer aangeeft voordat hij/zij de darts werpt.
7b. Indien een speler werpt wanneer de machine zijn/haar nummer (nog) niet aangeeft, heeft de tegenstander de keuze ofwel het resultaat te aanvaarden en toe te staan het spel voort te zetten, ofwel de machine op het nummer van de speler die onder een verkeerd nummer gespeeld heeft om te schakelen en dan het spel voort te zetten.

Artikel 5 - Competitiebepalingen
1a. De inworp van de machines dient tijdens de competitie overal gelijk te zijn: EUR 0,50 - 2 credits / EUR 1,00 - 4 credits / EUR 2,00 - 8 credits.
1b. Bij klachten over de inworp bij een lokaal kan worden besloten door Bullshooter Nederland om het betreffende team c.q. lokaal uit te sluiten van de competitie.
2. Elke speler krijgt 1 punt per gewonnen game.
3. Het totale resultaat van een speler bepaalt de plaats op de ranglijst.
4. Elke speler dient ernaar te streven een zo hoog mogelijke plaats op de eindrangschikking van de betreffende competitie te behalen.
5. Bij een gelijke eindstand in de competitie zal er op een nader te bepalen datum echter wel voor eind januari na het seizoen een finale gespeeld worden.

Artikel 6 - Materiële bepalingen
1a. De spelers mogen hun eigen darts gebruiken. De darts mogen de lengte van 20 cm en het gewicht van 18 gram echter niet overschrijden.
1b. Indien bij controle blijkt dat aan het bepaalde in lid 1a niet is voldaan, dan worden alle games door de speler die de overtreding heeft gemaakt als niet gespeeld beschouwd.
1c. Indien blijkt dat (spelers van) beide teams het bepaalde lid 1a hebben overtreden dan krijgen beiden 0 winpartijen.
2a. Alle machines hebben een afwerplijn. Deze is op een afstand van 244 cm van de voorkant van het dartbord op de grond getrokken.
2b. De speler staat bij het werpen op of achter deze lijn, echter niet over de lijn.
2c. De speler mag met zijn niet-steunende voet over de afwerplijn komen, zolang zijn voet maar niet de grond raakt voordat zijn dart het bord raakt.
2d. Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal 1 meter zijn. BullShooter Nederland kan hiervoor dispensatie verlenen.
3a. De dartsmachine heeft altijd gelijk.
3b. Het puntenaantal van een geworpen dart die in het bord blijft steken, maar waarvoor de machine geen punten aanduidt, mag niet met de hand genoteerd worden.
3c. Indien een dartsmachine niet goed functioneert, beslissen de twee spelers of doorgespeeld wordt, of de monteur erbij moet komen, of dat de wedstrijd overgespeeld moet worden. Indien de wedstrijd overgespeeld wordt, dient de nieuwe datum zo snel mogelijk aan BullShooter Nederland te worden doorgegeven. Indien de dartsmachine over een langere tijd niet goed functioneert, kan de lokaaleigenaar door BullShooter Nederland hierover aangesproken worden.

Artikel 7 - Gedrag
1. Storende inmengingen van spelers en toeschouwers zijn verboden. Ongepaste opmerkingen worden niet getolereerd.
2. Enigerlei vorm van geweld is voldoende om een speler van verdere deelname aan de competitie uit te sluiten en de behaalde punten te verliezen. Een van de competitie uitgesloten speler kan geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde bijdragen.
3. Misbruik van toestellen of uitrusting of onsportief gedrag kan aanleiding zijn voor een beslissing van BullShooter Nederland om het spel of de wedstrijd waarin dit gedrag zich voordeed te beslissen in het nadeel van de "overtreder". Indien een dergelijk gedrag zich herhaald kan dit aanleiding zijn voor uitsluiting van de competitie.

Artikel 8 - Drugsbepalingen
1. Onder drugs worden verstaan alle middelen omschreven in de Opiumwet.
2. Het is dan ook door onze organisatie niet toegestaan voor spelers en lokalen om deze middelen tijdens onze competitiewedstrijd of toernooien te gebruiken.
3. Het niet naleven van deze regels betekent uitsluiting van de competitie.