Privacy Statement Bullshooter Nederland

Bullshooter Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bullshooter Nederland en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bullshooter Nederland verstrekt.

Bullshooter Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw geboortedatum
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP- adres

Bullshooter Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u (per e-mail en/of telefoon) te kunnen benaderen indien wij dat nodig achten.

Daarnaast kan Bullshooter Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het meespelen in een van onze dartscompetitie of toernooien.

Bullshooter Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst meer met u tot stand komt.

Bullshooter Nederland publiceert adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van locaties die meespelen in de door ons georganiseerde competities (wintercompetitie, zomercompetitie, bekercompetitie). Voor winter- en zomercompetities worden de telefoonnummers van de captains van de meespelende teams gepubliceerd op de website. Deze gegevens dienen een informatief doel in verband met afzeggen wedstrijden of doorgeven van andere informatie aan elkaar.

Bullshooter Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bullshooter Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- We hanteren een gebruiksnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunne herstellen bij fysieke of technische incidenten
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Bullshooter Nederland
Compagnie 22 D
1689 AG Zwaag
0229-233314
info@wiersbv.nl